ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Identiteit van de ondernemer

IMMAYA V.O.F. tevens h.o.d.n. Flipbelt.nl en IMMAYA Sports, Zwarteweg 31-33, 2201 AA Noordwijk, info@flipbelt.nl, tel: +31 71 408 18 33, KvK nummer 27355155, BTW#: 821305700B01.

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle door IMMAYA V.O.F. aanbiedingen, offertes en  overeenkomsten. Andere algemene voorwaarden zijn en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijnslechts geldig voorzover die  expliciet voorafgaandelijk én schriftelijk door IMMAYA V.O.F.zijn aanvaard.

  1. Bestellingen

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt koper de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Aanvaarding van de algemene voorwaarden is onderdeel van de bestelling. De bestellingen gebeuren online via de webshop www.flipbelt.nl, per mail of telefonisch. De algemene voorwaarden worden telkens voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper ter beschikking gesteld. Bij online bestellingen dient de koper de algemene voorwaarden te aanvaarden, waarbij de algemene voorwaarden dankzij een duidelijke verwijzing raadpleegbaar en downloadbaar zijn. Bij telefonische bestellingen en bestellingen per e-mail wordt door IMMAYA V.O.F. in haar correspondentie telkens verwezen naar de toepasselijke algemene voorwaarden, waarbij koper toestemming geeft voor de digitale ontvangst van de algemene voorwaarden en de inhoud daarvan door middel van een weblink eenvoudig kan raadplegen en downloaden. De overeenkomst op basis van de bestelling komt pas tot stand na en op basis van de bevestiging daarvan door IMMAYA V.O.F.   

  1. Herroepingsrecht consumenten koop op afstand

In geval van een overeenkomst op afstand waarbij de koper kwalificeert als consument heeft die koper mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door deze koper of een door de koper aangewezen derde. Tijdens de bedenktijd zal deze koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product niet uitpakken of gebruiken. Indien het product wordt uitgepakt of gebruik vervalt de mogelijkheid tot herroeping in verband met de alsdan in het geding zijnde hygiëne en twijfel omtrent feitelijk gebruik. De koper kan binnen de hiervoor genoemde termijn bij herroeping gebruik maken van het modelformulier  (https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoopmethode/consumentenregels/modelinstructies-voor-de-uitoefening-van-de-bedenktijd/) of door een aan IMMAYA V.O.F. gerichte verklaring tot ontbinding. De herroeping dient IMMAYA V.O.F. binnen de bedenktijd te bereiken. De Koper dient bij herroeping het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen na de herroeping te retourneren aan de hand van de door IMMAYA V.O.F. verstrekte instructies. De koper draagt telkens de kosten van de retour zending. De koopprijs wordt door IMMAYA V.O.F. terugbetaalt binnen 14 dagen na ontvangst product van het product, tenzij dan blijkt dat het product is uitgepakt en/of gebruikt en op basis van onder andere hygiëne risico’s niet meer bruikbaar is. Op het herroepingsrecht zijn verder onverkort de wettelijke uitsluitingen van toepassing. 

  1. Omruilen
  2. Ruilen is slechts mogelijk indien dergelijk verzoek wordt gedaan binnen 14 dagen na ontvangst door de koper.   De Koper kan in die periode een verzoek om te ruilen doen. IMMAYA V.O.F neemt dergelijk verzoek in behandeling. Het product komt niet in aanmerking voor ruilen indien het product is beschadigd, gebruikt, uit de verpakking is gehaald en/of het artikelkaartje daarvan is verwijderd. De Koper moet verder de aankoopsom kunnen aanleveren. De koper zal het product toesturen aan IMMAYA V.O.F die vervolgens onverwijld zal beoordelen of het product voor ruilen in aanmerking komt. Zo ja, dan wordt zo snel mogelijk en in elk geval binnen 30 dagen het vervangende product opgestuurd aan de Koper.

Verzendingskosten van de retourzending zijn ten laste van de klant. De verzendingskosten van het nieuwe artikel (bij omruilen) neemt IMMAYA V.O.F. op zich.

  1. Levering

6.1 Er wordt pas geleverd na volledige ontvangst van de betaling. Het merendeel van de goederen zijn uit voorraad leverbaar. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Een vertraging van de levering geeft geen aanleiding tot een schadevergoeding of tot een ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper heeft evenmin het recht in dat geval om jegens IMMAYA V.O.F. op hem rustende verplichting op te schorten. 

6.2 In geval van overmacht is IMMAYA V.O.F. gemachtigd de gesloten overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de koper jegens  online-care aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Bij de levering ontvangt de koper een factuur. 

6.3 De prijzen staan vermeld op de webshop en worden behoudens overmacht ook gegarandeerd door IMMAYA V.O.F.. De prijzen zijn in Euro en inclusief btw, leveringskosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van IMMAYA V.O.F. en van het personeel en de producten van IMMAYA V.O.F. voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. IMMAYA V.O.F. is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Telkens tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van IMMAYA V.O.F.

7.2 IMMAYA V.O.F. is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door haar verkochte producten. De Koper gebruikt het product voor eigen rekening en risico. IMMAYA V.O.F. is niet aansprakelijk voor enig onjuist gebruik door de koper of door gebruikers van haar producten.  

7.3 Iedere aansprakelijkheid van IMMAYA V.O.F. jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het aankoopbedrag dat de koper uit hoofde van de overeenkomst voor het desbetreffende schadeveroorzakende product heeft voldaan en voor zover die limitering geen stand houdt is de beperking  van de aansprakelijkheid gekoppeld aan het betaalde factuurbedrag van de betreffende overeenkomst met IMMAYA V.O.F.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en IMMAYA V.O.F, dan wel tussen IMMAYA V.O.F. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en IMMAYA V.O.F.  is IMMAYA V.O.F. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van IMMAYA V.O.F.

8 Klachten

8.1 Klachten in verband met de niet-conformiteit van de leveringen, beschadigingen en de zichtbare gebreken moeten binnen 48 uur na levering aan Koper, door Koper aan IMMAYA V.O.F. meegedeeld worden. Deze klacht moet schriftelijk meegedeeld worden, eventueel vergezeld van foto’s als bewijsmateriaal. Niet tijdig klagen brengt automatisch verval van recht met zich mee.

8.2 Klachten op grond van verborgen gebreken of op grond van niet conformiteit moeten schriftelijk worden gedaan binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen, althans binnen 7 dagen na ontdekking. Bij gebreke hieraan wordt de klacht niet in behandeling genomen wegens automatisch verval van recht.  

8.3 Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. 

8.4 Retourzendingen mogen alleen gebeuren indien er een schriftelijk akkoord is van IMMAYA V.O.F.

  1. Persoonlijke Informatie

De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij  IMMAYA V.O.F wordt verstrekt, wordt automatisch opgeslagen in een klantenbestand. Deze informatie kan door Flipbelt.nl worden gebruikt om informatie te verschaffen aan de koper en voor het opvolgen van de bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen en de aanpassing en verwijdering ervan vragen. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.